video corpo

VASCO HEATING CONCEPT
65Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

VASCO HEATING CONCEPT - 1

1 Comfortable living means feeling good in an inspiring environment, in which design, interior and architecture melt into one another. Newly built houses, as well as renovated properties, require durable heating which is pleasing to the eye. By means of high-tech and well thought-out contemporary design, VAS CO creates innovative radiators in aluminium and steel, which smoothly integrate into any interior. www.vasco.eu

Open the catalog to page 1
VASCO HEATING CONCEPT - 3

ALUMINIUM Comfortable heat Ener gy savin g Innovative desi gn Safe heat 100% recyclable 10 year guarantee A NEW DIRECTION IN HEATING ALU-ZEN BRYCE ZAROS 4 5

Open the catalog to page 3
VASCO HEATING CONCEPT - 4

6 7 ALU-ZEN Aluminium radiatoren met afgeronde zijprofielen. Radiateurs en aluminium avec des profils latéraux arrondis. Aluminium Heizkörper mit abgerundeten Seitenprofilen. Aluminium radiators with rounded side profiles. Radiadores de aluminio con perfiles laterales redondeados. Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû ñ ìÿãêèìè, îêðóãëûìè ôîðìàìè ïðîôèëÿ.

Open the catalog to page 4
VASCO HEATING CONCEPT - 7

BRYCE Vanuit elke hoek geeft deze radiator een andere lichtinval. Selon l’angle de vision, ce radiateur dégage différentes nuances de lumière. Aus jedem Winkel verbreitet dieser Heizkörper einen anderen Lichteinfall. From every angle the radiator gives off a different shade of light. De cada ángulo, el radiador refleja un aspecto de luz diferente. Ïîä ðàçíûìè óãëàìè, ðàäèàòîð ïåðåëèâàåòñÿ âñåâîçìîæíûìè îòòåíêàìè. 12 13

Open the catalog to page 7
VASCO HEATING CONCEPT - 8

14 ZAROS V75 V100 VERTICAL De meest essentiële basisradiator in aluminium. Le radiateur de base en aluminium le plus essentiel. Der essentiellste Basisheizkörper in Aluminium. The most essential basic radiator in Aluminium. El radiador en aluminio más básico. Ñàìàÿ íåîòúåìëåìàÿ ìîäåëü â ëèíåéêå àëþìèíèåâûõ ðàäèàòîðîâ ‘Íàçàä ê èñòîêàì’. 15

Open the catalog to page 8
VASCO HEATING CONCEPT - 9

16 17 Geïntegreerd ventiel: aan verandering onderhevig. Robinet intégré: sous réserve de modification. Integriertes Ventil: unter Vorbehalt. Integrated valve: subject to change. Válvula integrada: sujeto a modificaciones. Ìîäèôèöèðîâàííûé èíòåãðèðîâàííûé âåíòèëü. 975 ZAROS HORIZONTAL

Open the catalog to page 9
VASCO HEATING CONCEPT - 10

19 BRYCE H 1600 1800 2000 2200 W 409 512 615 BV ALU-ZEN H 1600 1800 2000 2200 W 375 450 525 600 ALU-ZEN ZAROS ZAROS VERTICAL HORIZONTAL W 450 525 600 675 750 825 900 975 1050 1125 1200 1350 1500 1650 1800 1950 H 1600 1800 2000 2200 H 500 600 900 1400 W 375 450 525 600 V75/V100 H100 H W H W H W W H V75 V100 TOWEL RAIL TOWEL RAIL • • • • • • • • • • • • • • • ALU-ZEN BRYCE BV ZAROS V75/V100 ZAROS H100 CHROME MAT CHROME CHROME MAT CHROME CHROME MAT CHROME ALUMINIUM TRANSPARENT GLASS FROSTED GLASS TOWEL RAIL ROBES WITH GROOVE ROBES WITH O-RING H W H W H W W H V75 V100 H H W H W W H V75 V100...

Open the catalog to page 10
VASCO HEATING CONCEPT - 11

20 STEEL ARCHE/ARCHE PLUS NIVA/NIVA SOFT CARRÉ COCOS MALVA/BONSAI ALISMA/MARANTA Prado IRIS/ARABIS Agave /HEDERA ASTER/ASTER DECO VINCA/VIOLA/LOTUS PRIMULA E-TECH TULIPA VERONICA DESIGNER RADIATORS IN A SUPERIOR STEEL QUALITY 21

Open the catalog to page 11
VASCO HEATING CONCEPT - 12

23 Elementaire architectonische radiatoren die onopgemerkt opgaan in hun omgeving. Radiateurs architectoniques élémentaires s’harmonisant en toute discrétion avec leur environnement. Elementare architektonische Heizkörper, die sich unauffällig in ihre Umgebung anpassen. Basic architectonic radiators, which integrate unnoticed into their surroundings. Radiadores arquitectónicos básicos que se mimetizan con su entorno. Àðõèòåêòîíè÷åñêèå ðàäèàòîðû, íåçàìåòíî èíòåãðèðóþùèåñÿ â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî. ARCHE COLLECTION 22

Open the catalog to page 12
VASCO HEATING CONCEPT - 13

24 25 arche type vv ARCHE nomination 2005 henry van de velde Prize silver award designpreis deutschland 2006

Open the catalog to page 13
VASCO HEATING CONCEPT - 14

26 27 Functionele warmte met karakter La chaleur fonctionnelle avec du caractère Funktionelle Wärme mit Charakter Functional heating with character Calefacción funcional con personalidad Ôóíêöèîíàëüíîñòü îáîãðåâà è õàðàêòåð Arche type VH

Open the catalog to page 14
VASCO HEATING CONCEPT - 15

28 Universele handdoekbeugel in transparant en mat glas met aluminium wandbevestigingen. Porte-serviettes universel en verre transparent et mat, avec fixations murales en aluminium. Universeller Handtuchhalter in transparentem und mattem Glas inkl. Aluminium-Wandbefestigungen. Universal towel rail: transparent or frosted glass with aluminium wall mountings. Toallero universal: cristal transparente o esmerilado con soportes murales de aluminio. Óíèâåðñàëüíàÿ âåøàëêà äëÿ ïîëîòåíåö - ïðîçðà÷íîå èëè ìàòîâîå ñòåêëî ñ àëþìèíèåâûìè íàñòåííûìè êðåïëåíèÿìè. TRANSPARENCY 29

Open the catalog to page 15

All VASCO catalogs and technical brochures

 1. MULTI+

  7 Pages

 2. 360°

  13 Pages

 3. ONI

  11 Pages

 4. ONI BROCHURE

  24 Pages

 5. CH/FH VALVE

  1 Pages

 6. nivo

  80 Pages

 7. Accessoire

  13 Pages

 8. flatine

  15 Pages

 9. nivo ventilo

  80 Pages

 10. beams bryce

  2 Pages

 11. Niva Soft

  12 Pages

 12. Brochure 2015

  67 Pages

 13. Coco plus

  8 Pages

 14. Beams

  12 Pages

 15. Arche Bath

  8 Pages

Archived catalogs

 1. E-Panel

  22 Pages

 2. E-Tech

  19 Pages

 3. Viola

  19 Pages

 4. Arabis

  22 Pages

 5. Iris

  19 Pages

 6. Veronica

  8 Pages

 7. Bryce

  4 Pages

 8. 2011

  1 Pages

 9. vasco

  73 Pages

 10. VASCO 2008

  7 Pages

 11. Vasco brochure

  28 Pages