video corpo

Washbasin Slabs
1Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

Washbasin Slabs - 1

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.2 UMYVADLOVÉ DESKY 2.2 WASHBASIN DESKS U011 Umyvadlové desky - sloený pultový profil Umyvadlové desky pro vloená umyvadla jsou urèeny pro veøejné sociální zaøízení, kde je kladen dùraz na snadnou a rychlou údrbu a odolnost proti vodì. Materiálové provedení: vysokotlaký laminát- HPL tl.10 mm. Rovinné desky jsou zavìeny na stìnu pomocí speciálních skrytých hliníkových konzol. Maximální délka pultové desky bez nadstavování èiní 4100 mm. Barevné provedení: barevné a strukturální provedení dle katalogu výrobce HPL desek. Do umyvadlových desek jsou vkládána keramická nebo plastová umyvadla. Volitelé doplòky: výtokové baterie, mýdelníky, zásobníky na papírové ruèníky a odpadkové koe. Basin boards compound counter profile Basin boards for inserted washbasins are determined for public sanitary facilities, where stress is put on easy and fast maintenance and water resistance. Material performance: HPL high-pressure laminate with 8 mm thickness. Plane boards are hanged on a wall with special hidden aluminium brackets. Maximum length of the countertop without joining is 4100 mm. Colour performance: colour and structural performance according to the HPL boards producer catalogue.1⁄2 Into basin countertops ceramic or plastic basins are inserted. Optional accessories: outl

Open the catalog to page 1

All Frajt s.r.o. catalogs and technical brochures

  1. Glass Facade

    2 Pages

  2. SUNBEDS

    2 Pages

  3. Benches

    4 Pages