video corpo

ASSEMBLED WC CABINS
6Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

ASSEMBLED WC CABINS - 1

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.1 MONTOVANÉ WC KABINY 2.1 ASSEMBLED WC CABINS Montované WC kabiny jsou nejvhodnìjí pro pouití ve veøejných prostorách. etøí místo, výdaje na stavbu zdìných kabin, umoòují jednoduchý úklid a údrbu. Kabiny lze umístit ke stìnì nebo i jako samostatnì stojící. Celková výka kabin 200 cm. Doporuèené minimální pùdorysné rozmìry 1100/1400 mm. WC cabins are best suited for use in public areas. Space-saving, save the costs on construction of brick cabins, allow for easy cleaning and maintenance. WC cabins can be located either against the wall or as free standing units. The total height of the cabins is 200 cm. The recommended minimal ground plan

Open the catalog to page 1
ASSEMBLED WC CABINS - 2

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.1 MONTOVANÉ WC KABINY 2.1 ASSEMBLED WC CABINS W610 provedení kabin z LTD desky Laminotøísková deska s povrchovou úpravou melamin. Tyto kabiny jsou vhodné pouze do suchých, dobøe vìtraných prostor. Ale nejsou vhodné do provozù s velkým pohybem lidí. Døevotøískové jádro desek je náchylné na zvýenou vlhkost a nestálou teplotu prostøedí, povrchová úprava je ménì odolná proti mechanickému pokození. Vhodné pouití: koly, supermarkety, kanceláøské budovy, restaurace apod. W630 provedení kabin z HPL desky (kompaktní laminátová deska) Tyto...

Open the catalog to page 2
ASSEMBLED WC CABINS - 3

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.1 MONTOVANÉ WC KABINY 2.1 ASSEMBLED WC CABINS W610 WC kabina Materiálové provedení: laminotøísková deska LTD tl. 28 mm. Povrchová úprava - melaminová fólie. Hrany desek jsou opatøeny eloxovanými hliníkovými profily. Konstrukèní prvky: podpìrné nohy výky 150 mm nerezové s vnitøní závitovou tyèí výkovì stavitelné v rozsahu 40 mm. Dveøe v hliníkových rámech jsou opatøeny tøemi kusy pantù výky 80 mm vrtaných do hrany. Dveøní zámek zadlabaný rozteè 72 mm v provedení WC rozeta. Barevní znaèení obsazenosti kabiny. Barevné provedení:...

Open the catalog to page 3
ASSEMBLED WC CABINS - 4

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.1 MONTOVANÉ WC KABINY 2.1 ASSEMBLED WC CABINS W630, W631 WC kabina Materiálové provedení: vysokotlaký laminát HPL tl.10 a12 mm v kombinaci s nerezovými / nylonovými doplòky. Konstrukèní prvky: vekeré kovové doplòkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L, nebo s povrchovou úpravou nylon. Podpìrné nohy jsou výkovì stavitelné v rozsahu od 130 - 150 mm. Nerezové / nylonové panty vdy 3 ks na dveøe s moností kombinace dvou obyèejných a jednoho samozavíracího pantu. Uzavírání dveøí západkou se signalizací obsazení kabiny a moností...

Open the catalog to page 4
ASSEMBLED WC CABINS - 5

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.1 MONTOVANÉ WC KABINY 2.1 ASSEMBLED WC CABINS W632, W633 WC kabina Materiálové provedení kabin: vysokotlakýo laminátu HPL tl. 10 a 12 mm. Konstrukèní prvky: vekeré doplòkové konstrukce jsou v provedení nerez (W632) nebo nylon (W633). Podpìrné nohy jsou výkovì stavitelné v rozsahu od 130 - 150 mm. Nerezové / nylonové panty jsou osazeny vdy po 3ks na dveøe s moností kombinace dvou obyèejných a jednoho samozavíracího pantu. Uzavírání dveøí západkou se signalizací obsazení kabiny a moností nouzového otevøení. Horní ztuující hrazda...

Open the catalog to page 5
ASSEMBLED WC CABINS - 6

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SANITARY FACILITY EQUIPMENT 2.1 MONTOVANÉ WC KABINY 2.1 ASSEMBLED WC CABINS W650 WC kabina Materiálové provedení: kalené sklo v kombinaci s nerezovými doplòky. Konstrukèní prvky: vekeré kovové doplòkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L. Podpìrné nohy jsou výkovì stavitelné v rozsahu od 130 - 150 mm. Nerezové panty vdy 2 ks na dveøe s moností kombinace dvou obyèejných a jednoho samozavíracího pantu. Uzavírání dveøí západkou se signalizací obsazení kabiny a moností nouzového otevøení. Horní spojovací hrazda je tvoøená trubkou prùmìr 25 mm a soustavou...

Open the catalog to page 6

All Frajt s.r.o. catalogs and technical brochures

  1. Glass Facade

    2 Pages

  2. SUNBEDS

    2 Pages

  3. Benches

    4 Pages