• Products
 • Catalogues
 • Projects
 • News & Trends
 • Exhibitions

SECURITY DOORS WITH ALUMINUM & WOOD CLADDING - 36 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

 7. P. 7

 8. P. 8

 9. P. 9

 10. P. 10

 11. P. 20

 12. P. 30

Catalogue excerpts

TOMH TZAMIfiN TIA 0OPAKIZMENEZ nOPTEZ KOAUITTEI 6An TIJV enitpdvcio TWV 62 mm ■ npotpi'A oAoupiviou pe y^pion nupiTwa aAaia »■ npotpi'A oAoupiviou U£ y£pion nupiTiKd OAOTO - npotpiA oAoupiviou pc ytpion nupuiKti dAaia TQivia fimAiit; otppayiaqt;

 Open the catalogue to page 2

16 IHMEIA KAEIAOMATOI ( 6 ITA0EPA AflO THN riAEYPA TON MENTEIEAON -10 KINHTA AnO THN flAEYPA THZ KAEIAAPIAI) AlflAH GOPAKIIH ME ENA ATIAAINO OYAAO nAXOYI 1mm AnO THN EEQTEPIKH flAEYPA THZ nOPTAI KAIATIAAINEI KAOETEI OMEfA NEYPniEII 1mm AnO THN EIOTEPIKH flAEYPA. TO ATIAAI nOYXPHIIMOnOIEITAI EINAI TAABANIZE ME HAEKTPOITATIKH BAOH ATIAAINH KAZA IE IXHMA KYAOAOKOY PIA THN AtlOOYPH ITPEBAOIHI KAI ENIIXYIHI TOY KAIQMATOI ME HAXOIYAIKOY 2 mm. KYAOAOKOZ ITO KATO MEPOI TOY (DYAAOY HA THN AnOOYI~H ITPEBAOIHITHIMETAAAIKHI nOPTAI. ATZAAINOI MENTEIEAEI BAPEOZ TYnOY. ANTIKAEflTIKO ANTIKPIZMA KAEIAAPIAI. (MIA...

 Open the catalogue to page 3

enPAKIIMENEI nOPTEI ME TZAMI IIapa8ooiaKcs JXE enevSuoi) AAoujuviou & AiaKoojii]TiKd Xuxd

 Open the catalogue to page 4

XpojiaxoAoYio Laminate

 Open the catalogue to page 32

All TABLALUMIN catalogues and technical brochures