• Products
 • Catalogues
 • Projects
 • News & Trends
 • Exhibitions

ANODISED ALUMINIUM RAILINGS TABLALUMIN - 42 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

 7. P. 7

 8. P. 8

 9. P. 9

 10. P. 10

 11. P. 20

 12. P. 30

 13. P. 40

Catalogue excerpts

Δημιουργίες ποιότητας...μιας νέας εποχής! έκδοση / edition 2011 aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox

 Open the catalogue to page 1

η εταιρεία Ç åôáéñßá TABLAlumin éäñýèçêå ôï 1981 óôïí Áóôáêü Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá åßíáé ìéá äéáñêþò áíáðôõóóüìåíç åðé÷åßñçóç ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ôïìÝá êáôáóêåõÞò ðáñáäïóéáêþí & ìïíôÝñíùí ðÜíåë áëïõìéíßïõ, óôïí ôïìÝá ðáñáãùãÞò ôáìðëÜ áëïõìéíßïõ, êáèþò êáé ôçí êáôáóêåõÞ åóùôåñéêÞò ðüñôáò áëïõìéíßïõ. Ôï 2005 êáé ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò äéáñêïýò áíïäéêÞò ðïñåßáò, ç åôáéñåßá ìåôáóôåãÜóôçêå óå íÝåò éäéüêôçôåò åãêáôáóôÜóåéò, åíþ ðáñÜëëçëá åðÝíäõóå óå íÝï óýã÷ñïíï åîïðëéóìü êáé ìç÷áíÞìáôá. Ôï ðñïóùðéêü ôçò, Üñôéá êáôáñôéóìÝíï êáé ìå ðïëõåôÞ ðåßñá, ðñïóõðïãñÜöåé ôçí Üñéóôç ðïéüôçôá ôùí...

 Open the catalogue to page 2

aluminium railings catalogue / the company Since its foundation in 1981 up to today, Tablalumin, based in the region of Astakos (Etoloakarnania), is a continuously growing company in the field of aluminum frames and traditional special applications with aluminum panels. In 2005, the company has created its new factory, fully equipped with the latest and finest technological machinery. Special constructions in traditional opening shutters with panels, and special application panels, able to be produced in any possible dimension, are the main advantages that lead Tablalumin to the top of its customers’...

 Open the catalogue to page 3

profiles / προφίλ 6m aluminium railings catalogue TP-1001 TP-1004 Κουπαστή Ø50x2,5 Σωλήνας Ø40x2,5 Railtop Ø50x2,5 Tube Profile Ø40x2,5 Weight / Βάρος: 1,011 kg/m Weight / Βάρος: 0,798 kg/m Price / Τιμή: 6,97 €/m Price / Τιμή: 5,51 €/m TP-1002 TP-1005 Κουπαστή Ø50x2 Σωλήνας Ø30x2,2 Railtop Ø50x2 Tube Profile Ø30x2,2 Weight / Βάρος: 0,817 kg/m Weight / Βάρος: 0,521 kg/m Price / Τιμή: 5,64 €/m Price / Τιμή: 3,59 €/m TP-1003 TP-1006 Κουπαστή Ø50x1,5 Σωλήνας Ø16x4 Railtop Ø50x1,5 Tube Profile Ø16x4 Weight / Βάρος: 0,619 kg/m Price / Τιμή: 4,27 €/m 4 Weight / Βάρος: 0,408 kg/m Price / Τιμή: 2,82 €/m...

 Open the catalogue to page 4

aluminium railings catalogue / profiles www.tablalumin.gr TP-1007 TP-1802 Σωλήνας Ø16x2 Κολώνα Ø40x1,5 Tube Profile Ø16x2 Weight / Βάρος: 0,238 kg/m Column Ø40x1,5 Weight / Βάρος: 0,904 kg/m Application profile / Καπάκι TP-1814 Price / Τιμή: 1,64 €/m Price / Τιμή: 6,24 €/m TP-1008 TP-1803 Σωλήνας Ø16x1,5 Κολώνα Ø40x1,6 (light) Tube Profile Ø16x1,5 Weight / Βάρος: 0,185 kg/m Column Ø40x1,6 (light) Weight / Βάρος: 0,718 kg/m Application profile / Καπάκι TP-1814 Price / Τιμή: 1,28 €/m Price / Τιμή: 4,95 €/m TP-1801 TP-1804 Κολώνα Ø40x2 Κολώνα Ø40x1,8 (1 έξοδος) Column Ø40x2 Column Ø40x1,8 (1 exit)...

 Open the catalogue to page 5

profiles / προφίλ 6m aluminium railings catalogue TP-1805 TP-1808 Κολώνα Ø30x1,8 Κολώνα Ø50x2,5 (3 έξοδοι) Column Ø30x1,8 Column Ø50x2,3 (3 exits) Weight / Βάρος: 0,621 kg/m Weight / Βάρος: 1,652 kg/m Application profile / Καπάκι Application profile / Καπάκι TP-1817 TP-1818 Price / Τιμή: 4,28 €/m Price / Τιμή: 11,40 €/m TP-1806 TP-1809 Οδηγός Ø30x1,5 Κολώνα Ø40x2,3 (3 έξοδοι) Rail Ø30x1,5 Column Ø40x2,3 (3 exits) Weight / Βάρος: 0,415 kg/m Weight / Βάρος: 1,142 kg/m Application profiles / Καπάκια Application profile / Καπάκι Price / Τιμή: 2,86 €/m Price / Τιμή: 7,88 €/m TP-1807 TP-1810 TP-1816...

 Open the catalogue to page 6

aluminium railings catalogue / profiles TP-1811 Νέο Column Ø40 without covers www.tablalumin.gr TP-1814 Cover For Column TP-1801 Κολώνα Ø40 χωρίς καπάκια Καπάκι κολώνας (βασικό) Weight / Βάρος: 0,865 kg/m Weight / Βάρος: 0,059 kg/m Price / Τιμή: 5,97 €/m Price / Τιμή: 0,41 €/m TP-1812 Νέο TP-1816 Column Ø40x1,2 (1 exit) Cover For Rail Ø30x1,5 Weight / Βάρος: 0,702 kg/m Weight / Βάρος: 0,075 kg/m Κολώνα Ø40x1,2 (1 έξοδος) Καπάκι οδηγού Ø30x1,5 Application profile / Καπάκι TP-1814 Price / Τιμή: 4,84 €/m Price / Τιμή: 0,52 €/m TP-1813 TP-1817 Κολώνα 50x50 (1 έξοδος) Καπάκι οδηγού Ø30x1,5 και TP-1805...

 Open the catalogue to page 7

profiles / προφίλ 6m aluminium railings catalogue TP-1818 TP-1820 Καπάκι για TP-1808 Καπάκι 40x22 Cover For TP-1808 Cover 40x22 Weight / Βάρος: 0,112 kg/m Weight / Βάρος: 0,295 kg/m Price / Τιμή: 0,77 €/m Price / Τιμή: 2,04 €/m TP-1819 TP-1821 Cover For TP-2002/03 Καπάκι για TP-2002/03 Cover 40x8,5 Καπάκι 40x8,5 Weight / Βάρος: 0,058 kg/m Weight / Βάρος: 0,201 kg/m Price / Τιμή: 0,40 €/m Price / Τιμή: 1,39 €/m TP-1201 TP-1822 Καρέ 12x12x2 Κουπαστή Ø50 οβάλ για 18-304/305 Square Profile 12x12x2 Oval Railtop Ø50 For 18-304/305 Weight / Βάρος: 0,211 kg/m Price / Τιμή: 1,46 €/m 8 Weight / Βάρος: 1,282...

 Open the catalogue to page 8

aluminium railings catalogue / profiles www.tablalumin.gr TP-1823 TP-1825 Κουπαστή Ø60 οβάλ για 18-304/305 Βάση τζαμιού 100mm Oval Railtop Ø60 For 18-304/305 Weight / Βάρος: 1,494 kg/m Glass Support 100mm Weight / Βάρος: 2,518 kg/m Price / Τιμή: 10,31 €/m TP-1824 Glass Support 73mm Βάση τζαμιού 73mm Weight / Βάρος: 1,917 kg/m Price / Τιμή: 17,37 €/m Price / Τιμή: 13,23 €/m 9

 Open the catalogue to page 9

All TABLALUMIN catalogues and technical brochures